Procedura recenzowania

1. Redaktor naczelna wraz z Zespołem Redakcyjnym dokonują wstępnej selekcji tekstów zgłoszonych do publikacji, biorąc pod uwagę wymogi formalne czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia”, jakość naukową materiału oraz zakres tematyczny i cele czasopisma.

2. Redaktorzy tematyczni w porozumieniu z Redaktor naczelną dokonują wyboru recenzentów. Do oceny każdego tekstu powołani zostają dwaj recenzenci, będący ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom czasopisma. Wyznaczone osoby nie mogą mieć afiliacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redakcja dokłada starań, by jeden z recenzentów afiliowany był w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy. Do osób zaproponowanych jako recenzenci sekretarz kieruje pisemne zapytanie, czy podejmą się oceny wskazanych tekstów w terminie 2 tygodni. Na odpowiedź potencjalnych recenzentów czekamy 7 dni. Jeśli wybrani eksperci odmówią recenzji w proponowanym terminie, to procedura wyboru recenzentów jest powtarzana.

3. Recenzje przygotowywane są zgodnie z modelem podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review), co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów i recenzenci nie wiedzą, czyje teksty oceniają. Recenzenci zobowiązani są poinformować redakcję o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów.

4. Redaktor naczelna wyznacza redaktorów naukowych kolejnych numerów, którzy ściśle współpracują z autorami w zakresie przygotowania ostatecznej wersji tekstów, po etapie recenzji, w szczególności zaś w zakresie wdrożenia proponowanych przez recenzentów uwag. Redaktorami naukowymi mogą być osoby wchodzące w skład Zespołu Redakcyjnego bądź osoby powołane jednorazowo jako redaktorzy gościnni spoza Zespołu. Kryterium decydującym jest tematyka danego numeru.

5. Sekretarz czasopisma, przed wysłaniem tekstu do recenzji, odpowiedzialny jest za usunięcie z niego elementów, umożliwiających identyfikację autora, tj. imienia i nazwiska autora, afiliacji, adresu e-mail, podziękowań, źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację, etc. Sekretarz koordynuje również proces podpisywania wymaganych umów i oświadczeń, zapewniających przestrzeganie zasad etycznych.

6. Formularz recenzji zawierający kryteria oceny tekstu jest jawny, znajduje się na stronie internetowej czasopisma w 3 wersjach językowych: polskiej, rosyjskiej i angielskiej.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; na stronie internetowej czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

8. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną opinią dotyczącą publikacji artykułu lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej Zespół Redakcyjny decyduje, czy złożony do publikacji tekst powinien zostać poddany trzeciej, rozstrzygającej recenzji, czy też należy tekst odrzucić.

9. Sekretarz informuje autorów o wyniku oceny tekstów złożonych do publikacji oraz o terminarzu dalszych działań, zmierzających do publikacji tomu czasopisma. Na korektę tekstu zgodnie z uwagami recenzentów autor ma od 2 do 4 tygodni, w zależności od przewidywanego nakładu pracy. W przypadku braku akceptacji części zgłaszanych przez recenzenta komentarzy autor zobowiązany jest do przygotowania pisemnego uzasadnienia. O akceptacji złożonego uzasadnienia decyduje Zespół redakcyjny, w szczególności zaś redaktor naukowy tomu.

10. Zaakceptowany przez redaktora naukowego tekst publikacji przekazywany jest redaktorowi językowemu, a następnie redaktorowi naczelnemu, który dokonuje ostatecznej weryfikacji i podejmuje decyzję o przekazaniu artykułów, wchodzących w skład danego numeru, do Wydawnictwa.

11. Wydawnictwo odpowiedzialne jest za przygotowanie poszczególnych numerów czasopisma od strony technicznej.