Zasady etyczne

Zgłaszając artykuł do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Posnaniensia” autorzy deklarują, że tekst nie był dotychczas publikowany oraz nie jest rozważany do publikacji w innym czasopiśmie. W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, redakcja we współpracy z recenzentami i wydawcą realizuje rzetelną i wieloetapową procedurę ich oceny w oparciu o dostępne narzędzia i raporty antyplagiatowe, m.in. program Similarity Check.


Stosowana jest następująca procedura zapewniająca zachowanie wysokich standardów etycznych rekomendowanych przez COPE oraz Elsevier Publishing Company:

 1. Wszelkie artykuły, w których stwierdzono przypadki plagiatu, ghostwriting lub guest authorship są natychmiast odrzucane.
 2. Członkowie Zespołu Redakcyjnego w ramach posiadanych kompetencji pomagają autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów oraz przypadki naruszenia praw autorskich.
 3. W przypadku podejrzenia o naruszenie dobrych praktyk publikacyjnych autor zostaje zawiadomiony o zaistniałej sytuacji, redakcja kieruje do niego prośbę o wyjaśnienie i wycofanie publikacji. Każdy taki przypadek traktowany jest bardzo poważnie i skrupulatnie, autor zawsze ma możliwość złożenia stosownych uzupełnień oraz publikacji przeprosin.
 4. Jeśli autor nie podejmie zalecanych przez redakcję działań i nie wycofa nierzetelnie przygotowanego artykułu zawiadamiane są instytucje, w których afiliowany jest autor, jak również wydawcy oraz odpowiednie towarzystwa naukowe.
 5. Redakcja ma prawo usunąć elektroniczną wersję artykułu z platformy czasopisma jeśli po ukazaniu się tekstu wykryto naruszenie standardów etycznych bądź opublikowane dane okazały się nieprawdziwe.
 6. Autor zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby przekazana Wydawcy praca nie zawierała błędów merytorycznych lub nieścisłości, poddających w wątpliwość jego rzetelność naukową. W przypadku wykrycia błędów autor powinien niezwłocznie zawiadomić redakcję czasopisma. Jeśli błędy zostały wykryte już po publikacji autor zobowiązany jest do natychmiastowej korekty, stosowna nota informacyjna bądź list wyjaśniający publikowana jest w kolejnym numerze.

„Studia Rossica Posnaniensia” nie toleruje plagiatu ani żadnych innych form nierzetelności naukowej. Podejmujemy wszelkie działania, by zapewnić, że wszystkie strony zaangażowane w proces recenzji artykułów przestrzegają wysokich standardów etycznych.

Starannie dobieramy recenzentów z grona uznanych ekspertów w dziedzinie, której dotyczy oceniany artykuł, przy czym przed przystąpieniem do pracy mają oni obowiązek poinformowania o wystąpieniu potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów.

Eksperci nie otrzymują wynagrodzenia za sporządzenie recenzji na żadnym z etapów tego procesu. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom, natomiast zbiorcza lista recenzentów, z którymi współpracujemy, znajduje się na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/reviewers

Za publikację artykułów w „Studia Rossica Posnaniensia” nie są pobierane żadne opłaty.

Jeśli okazuje się, że dany artykuł zawiera treści stanowiące plagiat, proces recenzji zostaje natychmiast wstrzymany.

Obowiązki autorów

Złożenie tekstu do publikacji wiąże się z obowiązkiem podpisania umowy (link do pobrania umowy autorskiej), w której autorzy składają oświadczenie o własnym, oryginalnym wkładzie w powstanie prezentowanych wyników badań. W przypadku publikacji, przygotowanych przez więcej niż jednego autora, każdy z autorów zobowiązany jest określić wkład w powstanie tekstu i udzielić zgody na jego opublikowanie poprzez podpisanie wspomnianej umowy. Działania te mają na celu wyeliminowanie opisanych wyżej praktyk ghostwriting i guest authorship, jak również zapobieganie przypadkom plagiatu.

Jeśli składany do publikacji tekst zawiera ilustracje, ryciny bądź zdjęcia, to autor odpowiedzialny jest za uzyskanie zgody od twórców wyżej wymienionych materiałów na ich przedruk lub publikację. Dotyczy to również stron internetowych, z których mogą pochodzić materiały. W każdym wypadku należy podać źródło zamieszczonych materiałów.

Podpisując umowę autor deklaruje, że zgłoszony przez niego tekst nie był wcześniej publikowany w kraju bądź za granicą. Autor zobowiązany jest do przygotowania tekstu zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi, opisanymi na stronie czasopisma, do uwzględnienia uwag recenzentów w ostatecznej wersji składanego tekstu, a także do ścisłej i terminowej współpracy z redaktorem naukowym tomu i sekretarzem czasopisma. Autor zobowiązuje się również zweryfikować końcową wersję artykułu, przysłaną przez Wydawcę po zakończeniu procesu edycji i łamania tekstu (korekta autorska).

Obowiązki redakcji

Przyjmując zgłoszenie tekstu do publikacji redakcja zobowiązuje się do terminowego podjęcia decyzji w sprawie skierowania tekstu do recenzji oraz zawiadamiania autora o kolejnych etapach procesu wydawniczego zarówno w przypadku akceptacji, jak i odrzucenia tekstu.

Redakcja przestrzega zasad poufności i uczciwości, opisanych na stronie internetowej czasopisma. Teksty na łamach czasopisma udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons.

Procedura antyplagiatowa

W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, redakcja we współpracy z recenzentami i wydawcą realizuje rzetelną i wieloetapową procedurę ich oceny w oparciu o dostępne narzędzia i raporty antyplagiatowe, m.in. program Similarity Check.

Członkowie Zespół Redakcyjnego w ramach posiadanych kompetencji pomagają autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów, zobowiązani są również przedsięwziąć odpowiednie działania, jeśli pogwałcone zostaną wymienione wyżej standardy etyczne. W przypadku wykrycia przypadków plagiatu, ghostwriting lub guest authorship tekst zostaje bezwzględnie odrzucony, zawiadamia się jego autora o zaistniałej sytuacji z prośbą o wyjaśnienie i wycofanie tekstu. Jeśli autor nie podejmie zalecanych przez redakcję działań, to zawiadamiana jest również instytucja, w której jest on afiliowany, a następnie wydawnictwa i towarzystwa naukowe.

Redakcja „Studia Rossica Posnaniensia” niezwłocznie wycofuje publikację, jeśli:

 • Znajdujemy się w posiadaniu jednoznacznych dowodów, że dane przedstawione w artykule opisano nierzetelnie, uzyskano je w rezultacie rażącego błędu, jak również sfabrykowano je lub sfałszowano
 • Artykuł stanowi przypadek plagiatu, a dowód na to wskazany został przez recenzenta(ów), czytelnika(ów) lub raport antyplagiatowy
 • Treści opisane w artykule zostały już opublikowane w innym miejscu, fakt ten jednak nie został właściwie oznaczony poprzez podanie wcześniejszych źródeł lub uzyskanie odpowiedniej zgody ich autorów/wydawców itp.
 • Artykuł zawiera materiały poufne lub dane wrażliwe
 • Zostały naruszone prawa autorskie lub wystąpiły inne wątpliwości prawne
 • Autorzy nie ujawnili wymaganych informacji dotyczących konfliktu interesów, który miał wpływ na wynik recenzji
 • Ogłoszenia zawierające uzasadnienie wycofania artykułu zawsze odsyłają do niego bezpośrednio (poprzez podanie tytułu, autora)
 • Informacje tego rodzaju publikowane są niezwłocznie, by zminimalizować szkodliwy wpływ opublikowanego artykułu
 • Redakcja „Studia Rossica Posnaniensia” posługuje się językiem neutralnym, unikając emocjonalnych dyskusji i wypowiedzi noszących znamiona podżegania

W pozostałych przypadkach związanych z niewłaściwym prowadzeniem badań naukowych lub kwestiami etycznymi (krytyką po publikacji artykułu, zarzutami dotyczącymi manipulowania recenzją itp.) zawsze przestrzegamy podstawowych praktyk i zasad przejrzystości COPE w publikacjach naukowych, które zostały przedstawione na stronie: https://publicationethics.org/resources/guidelines/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Redakcja kontaktuje się z zainteresowanymi stronami w celu dokładnego zbadania problemu, zebrania dodatkowych informacji i rozstrzygających dowodów, zanim krytyka/zarzuty zostaną obalone lub potwierdzone. W przypadkach ewentualnych sporów jesteśmy gotowi opublikować korekty, uwagi redakcyjne lub dalsze komentarze na stronie internetowej czasopisma i/lub drukiem.

Obowiązki recenzentów

Podejmując się recenzowania artykułu, recenzenci zobowiązują się respektować terminowość przygotowania oceny tekstu, zachować tajność treści recenzji oraz obiektywność i rzetelność naukową w trakcie jej sporządzania. Recenzenci współdziałają z Zespołem Redakcyjnym w celu wyeliminowania nieetycznych praktyk publikacyjnych. Więcej informacji na temat procedury recenzowania na tej podstronie.

Konflikt interesów

Wszystkie strony zaangażowane w proces wydawniczy: autorzy, recenzenci, członkowie redakcji zobowiązane są poinformować Redaktor naczelną o potencjalnym lub faktycznym konflikcie interesów, tj. o zależności finansowej lub osobistej od innych osób lub organizacji. Zależność ta dotyczy sytuacji, związanych z wpływem na rzetelną i obiektywną ocenę jakości prezentowanych badań.


Tekst oświadczenia autora

Oświadczenie Autora

1. Autor oświadcza, że jest twórcą utworu, który przekazuje do wydania w czasopiśmie pt. „Studia Rossica Posnaniensia” zwanego dalej „Utworem” i opisanego w następujący sposób:

tytuł:

język utworu (właściwy podkreślić):        rosyjski             polski          angielski             niemiecki

zakładana objętość w arkuszach wydawniczych: …………………., w tym ilustracje, tabele, wykresy, bibliografia, indeks, inne – wykaz w załączniku.

2. Autor oświadcza, że Utwór ma charakter oryginalny i zapewnia, że został stworzony z poszanowaniem praw autorskich innych osób oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich.

3. Autor oświadcza, że Utwór jest jego ostateczną wersją oraz że jest przygotowany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów oraz zgodnie z wytycznymi Redakcji czasopisma wcześniej przedstawionymi Autorowi, do pobrania ze strony internetowej czasopisma. W terminie ………………………. Redakcja czasopisma ma prawo zweryfikowania oświadczenia Autora zawartego w zdaniu pierwszym.

4. Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a nadto że korzystanie z Utworu i rozporządzanie nim przez Redakcję czasopisma oraz Wydawcę czasopisma nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku pojawienia się uzasadnionych roszczeń z tego tytułu, Autor zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Wydawca czasopisma (Wydawnictwo Naukowe UAM) poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Wydawcy bądź innych osób.

5. Autor wyraża zgodę na korzystanie z Utworu, na następujących polach eksploatacji:

digitalizacja Utworu dowolną techniką do formatu wybranego przez Wydawcę,

utrwalanie Utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów,

zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową, w szczególności w postaci książki elektronicznej (e-book) oraz w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, w szczególności on-line,

rozpowszechnianie Utworu poprzez wprowadzania do obrotu jego egzemplarzy, w szczególności w postaci książkowej drukowanej, elektronicznej (e-book),

udostępnianie, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

wykorzystywania fragmentów utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. 

6. Autor oświadcza, że udziela Wydawcy czasopisma licencji niewyłącznej opisanej w pkt 5 na korzystanie z Utworu:

 1. bez żadnych ograniczeń ilościowych (w tym w zakresie liczby wydań i nakładu) i terytorialnych,
 2. bezterminowo,
 3. bez honorarium autorskiego.

7. Autor wyraża zgodę na połączenie i eksploatację jego Utworu wraz z innymi utworami i elementami nietwórczymi, jakie wejdą w skład czasopisma koordynowanego przez Redaktora Naukowego.

8. Autor wyraża zgodę, aby Wydawca czasopisma kontaktował się z Autorem za pośrednictwem Redaktora Naukowego, który w wykonaniu umowy wiążącej go z Wydawcą ma prawo zastępowania Wydawcy przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Autor oświadcza, że dostarczy Utwór do Redakcji czasopisma do dnia ……………………………………………… w postaci 1 wydruku komputerowego, jak również w postaci elektronicznej w formacie .doc lub docx. na adres mailowy Sekretarza czasopisma – konrad.rachut@gmail.com.