Zadania Zespołu Redakcyjnego

Redaktor naczelny odpowiedzialny jest za koordynowanie pracy Zespołu Redakcyjnego, ściśle współpracuje z redaktorami tematycznymi w zakresie wyboru recenzentów, zaprasza do współpracy nowych członków Rady Naukowej i redaktorów naukowych poszczególnych numerów (w porozumieniu z redaktorami tematycznymi). Wspólnie z Zespołem Redakcyjnym dokonuje wstępnej selekcji tekstów, wraz z nim podejmuje również decyzje w kwestiach spornych, związanych z oceną artykułów. Do obowiązków redaktora naczelnego należy też stała współpraca z Wydawnictwem Naukowym UAM, szczególnie w zakresie działań zwiększających rozpoznawalność i rangę czasopisma w środowisku naukowym oraz zatwierdzania numerów do druku.

Zespół Redakcyjny wykonuje zadania związane z przygotowaniem bieżących numerów czasopisma, decyduje o zakresie tematycznym i problematyce poszczególnych tomów, wraz z Redaktor naczelną dba o jakość publikowanych materiałów, kierując do recenzji materiały spełniające wymogi formalne i merytoryczne. Redaktorzy tematyczni wraz z Redaktor naczelną dokonują wyboru recenzentów, zatwierdzają otrzymane recenzje i decydują o powołaniu trzeciego recenzenta w sytuacjach oceny niejednoznacznej.

Sekretarz wspiera i koordynuje funkcjonowanie czasopisma od strony organizacyjnej i technicznej na każdym etapie procesu wydawniczego, w szczególności w zakresie sprawnej komunikacji i technologii informacyjnej.

Redaktor statystyczny we współpracy z Wydawcą dba o indeksację czasopisma w renomowanych bazach danych i o otwarty dostęp do publikowanych artykułów. Analizuje wskaźniki bibliometryczne czasopisma, pracuje nad ich optymalizacją.

Rada Naukowa odpowiedzialna jest za promowanie czasopisma w środowisku naukowym, podejmowanie i wspieranie działań, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności i cytowalności publikacji, zachęcanie potencjalnych autorów do współpracy.