Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Studia Rossica Posnaniensia.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-04
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;

po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony;

link do dokumentu do pobrania nie ma informacji o jego formacie, rozmiarze i języku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2022-08-29
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Rachut, konrad.rachut@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Novum
Adres: al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Kierownik budynku: mgr Konrad Jacek (email: konrad.jacek@amu.edu.pl , tel. 61 829 3735)

Opis: W pobliżu wejścia do budynku (ok. 5m) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: na parkingu wewnętrznym przed głównym wejściem do budynku od ul. Powstańców Wlkp.

Wejście główne do budynku:

posiada schody wyposażone w poręcze,
posiada schody, natomiast pochylnia ulokowana jest od innej strony budynku znajduje się od strony ul. T. Kościuszki – wejście główne do biblioteki Filologicznej Novum
Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku 0 do bloku C, aby pokonać schody( 4 stopnie + 4 stopnie) z poziomu 0 (hol główny) do wind, które jeżdżą od poziomu -1 do 6 blok A, oraz poziom -1 do 5 blok B, należy skorzystać z podnośnika przyschodowego znajdującego się między blokiem C a B i A
Wewnątrz budynku:

znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
1 toaleta parter (hol główny) blok B,

1 toaleta parter (hol główny) przy windach blok A, oraz w

1 toaleta na każdym piętrze w bibliotece filologicznej.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

Zainstalowane w salach pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
Tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal,
Ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.
Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pracowni, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP

Strona internetowa budynku: dziekneo@amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

Portiernia: 61 8 29 37 36


Declaration of accessibility

General information

Adam Mickiewicz University in Poznań to ensure the availability of its website in accordance with the provisions as per Act of April 4, 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities. The declaration on accessibility applies to the Studia Rossica Posnaniensia website.

Date of the website publication: 2019-11-04

Date of the last major update: 2024-01-01

Status in terms of compliance with the law

The website is partially compliant with the Digital Accessibility Act of Public Entity’s Websites and Mobile Applications due to incompatibilities or exemptions listed below.

Content not available

not all active elements on the website are available by means of using the keyboard;

after enlarging the website view to 200%, not all the information is visible on the screen;

the links to downloadable documents do not contain information about their format, size and language.

Preparation of an accessibility declaration

The declaration was made on: 2022-08-29

Declaration was last reviewed and updated on: 2024-03-26

The declaration is based on a self-assessment.

Feedback and contact details

In case of problems with the accessibility of the website, please contact Konrad Rachut, konrad.rachut@gmail.com. You can submit requests for inaccessible information in the same way, and submit complaints about lack of accessibility.

Everyone has the right to request that a website, mobile application or any of their elements are made to be accessible. You can also request information to be made accessible using an alternative access method, for example by reading a digitally inaccessible document, describing the content of the video without audio description, etc.

The request should contain the details of the person submitting the request, indicate which website or mobile application is meant and the method of contact. If the requesting person reports the need to receive information by means of an alternative method of access, he should also specify a convenient way for him to present this information.

The public entity should fulfill the request immediately, not later than within 7 days from the date of the request. If it is not possible to meet this deadline, the public entity shall immediately inform the person making the request about it when it will be possible to fulfill the request, and the deadline may not be longer than 2 months from the date of submitting the request. If digital accessibility is not possible, the public entity may propose an alternative way of accessing the information.

Complaints and appeals

In the event that the public entity refuses to comply with the request to ensure the accessibility or an alternative method of access to information, the person submitting the request may submit a complaint regarding the provision of digital accessibility of the website, mobile application or website element or mobile application. After exhausting the above-mentioned procedure, you can also submit an application to the Ombudsman.

Architectural accessibility

Collegium Novum

Address: al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Facility manager: Konrad Jacek, MA (email: konrad.jacek@amu.edu.pl, tel. 61 829 3735)

Description: Near the entrance to the building (approx. 5m) there is 1 parking space for people with disabilities: in the internal parking lot in front of the main entrance to the building from ul. Powstańców Wlkp.

Main entrance to the building:

has stairs equipped with handrails,

has stairs, while the ramp is located on the other side of the building, on the side of ul. T. Kościuszko – main entrance to the Novum Philological Library

The entrance from the ramp leads to building level 0 to block C to overcome the stairs (4 steps + 4 steps) from level 0 (main hall) to the elevators that go from level -1 to 6 block A, and levels -1 to 5 block B, use the stairlift located between blocks C and B and A

Inside the building:

there are stairs with handrails on both sides,

there are elevators that serve all levels and parts of the facility,

lifts are equipped with voice messages and buttons with Braille alphabet,

there are toilets adapted for people with disabilities:

1 toilet, ground floor (main hall), block B,

1 toilet on the ground floor (main hall) by the lifts, block A, and in

1 toilet on each floor in the library.

The information system for people with sensory disabilities includes:

Inductophonic loops installed in the rooms for people with hearing impairments,

Plaques with the room number in Braille and information in QR codes installed on the doors to the rooms,

Screens displaying information important from the point of view of AMU students and staff in the faculty halls.

You can enter the facility with an assistance dog, but with restrictions regarding laboratories where the presence of animals is excluded due to health and safety regulations

Building website: Dziekneo@amu.edu.pl

Contact details of the janitor or other people providing information / assistance:

Concierge desk: 61 8 29 37 36