Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelna

Beata Waligórska-Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – doktor habilitowana nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku jest kierownikiem Zakładu Komparatystyki Literacko-Kulturowej, pełni także funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich. Ukończyła filologię rosyjsko-angielską na UAM oraz podyplomowe studia filmoznawcze w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Autorka (bądź współautorka) 5 monografii: Literackie konstelacje (w) twórczości Andrieja Zwiagincewa (2022), Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych. Kontekst literacki i kulturowy (2020), Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej (2017), „Sacrum” w drodze. „Moskwa-Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa i „Pulp Fiction” Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania (2013), „Sceniczny gest” w sztuce A. P. Czechowa „Mewa” i „taniec wyzwolony” jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej (2009). W latach 2004-2005 pracowniczka Northwestern University (IL, USA).

Stypendystka fundacji Archimedes (Uniwersytet w Tartu, Estonia) oraz laureatka programu Academic Visitors Scheme (University College London). Tłumaczka kilku książek na język polski (m.in. książki Charlotte Zeepvat Zmierzch Romanowów. Ostatni wiek imperialnej Rosji). Jest członkinią Executive Committee European Society of Comparative Literature, pełni funkcję Associate Editor w redakcji czasopisma COMPLIT: Journal of European Literature, Arts and Society (wydawanego przez Classiques Garnier). Należy także do Komisji Slawistycznej Polskiej Akademii Nauk (oddział w Poznaniu), Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Jej zainteresowania badawcze związane są przede wszystkim z komparatystyką interdyscyplinarną, literaturą rosyjską okresu modernizmu i postmodernizmu oraz współczesnym kinem rosyjskim.


Członkowie redakcji

Wawrzyniec Popiel-Machnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor tematyczny – literaturoznawstwo) – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich, w którym pełni funkcję dyrektora Instytutu i kierownika Zakładu Literatury Rosyjskiej. Jest autorem trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych literaturze rosyjskiej XX i XXI wieków. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog”. W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich jest opiekunem Wschodniosłowiańskiego Koła Naukowego, jest wiceprzewodniczącym Komisji Slawistycznej PAN – oddział w Poznaniu, a także jest członkiem Rady Wydawniczej Wydziału Neofilologii UAM. Pełnił funkcję kierownika projektu badawczego  NCN, nr 2013/11/B/HS2/02814: „”Podróże nieodkryte”. Nieopublikowane dzienniki Bronisława Grąbczewskiego jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego”. Jego „pograntowa” publikacja: Podróże nieodkryte: dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2017, LXIII, [1], 595 s. + 5 map. ISBN: 788323231912 (współautorzy: A. Pleskaczyński, K. Pleskaczyńska) zdobyła nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę akademicką w roku 2018. Wypromował 4 doktorantów i  143 magistrantów.


Boris Lanin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor tematyczny – literaturoznawstwo) – był profesorem wizytującym w Instytucie Kennana, a następnie w Woodrow Wilson Center (Waszyngton, Dystrykt Kolumbii) i w Instytutach Studiów Zaawansowanych (Paryż, Francja; Waseda-Tokio, Japonia i Uppsala, Szwecja). Pracował na Uniwersytetach Hokkaido, Stanforda, Kobe i Saitama, a także w Instytucie Studiów Zaawansowanych im. Alfrieda Kruppa (Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, Greifswald, Niemcy). Był także honorowym profesorem wizytującym National Endowment for Humanities na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Potsdamie (2018) oraz profesorem wizytującym w Akademii Brytyjskiej (2005).

Podręczniki do literatury autorstwa profesora Lanina (od klasy 5 do 11) szeroko wykorzystywano w szkołach średnich w Federacji Rosyjskiej. Ogółem sprzedano około miliona egzemplarzy do roku 2022, kiedy to zostały zakazane ze względów politycznych.

Jego prace naukowe publikowano w języku japońskim, rosyjskim, serbskim, polskim, francuskim, koreańskim, niemieckim i angielskim.


Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor tematyczny – językoznawstwo) – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniona w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wcześniej związana z Katedrą Orientalistyki. Ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej oraz językoznawstwa i informacji naukowej w UAM. Rozprawę doktorską i habilitacyjną poświęciła zagadnieniom antroponimii staroruskiej. Jej zainteresowania naukowe i badawcze to: językoznawstwo ogólne i slawistyczne, onomastyka (w szczególności historyczna i kulturowa), leksykologia, leksykografia. Najważniejsze prace: Материалы для словаря древнерусских личных именований. Указатель к актам Соловецкого монастыря 1479–1584 гг. (2001), cykl artykułów Антропонимия Севера России конца XV–XVI века wydany na łamach czasopisma „Onomastica”, Rosyjsko-polski słownik innowacji leksykalnych (2005), Siedemnastowieczne imiennictwo osobowe północnej Rosji na tle lokalnej kultury (2012), cykl artykułów Драгоценности Рюриковичей по памятникам письменности opublikowany w czasopiśmie „Studia Rossica Posnaniensia”. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Komisji Slawistycznej Oddziału PAN w Poznaniu. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.


Roman Szubin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor językowy) – doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urodził się w 1973 roku w Erywaniu (Armenia). Jest absolwentem Erywańskiego Uniwersytetu Państwowego.  Do 2010 roku pracował w wielu elitarnych placówkach edukacyjnych Armenii: Uniwersytecie „Gladzor”, Erywańskim Uniwersytecie Państwowym, Uniwersytecie Rosyjsko-Ormiańskim („Słowiańskim”), w których prowadził zajęcia z Literatury rosyjskiej i Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego dla różnych specjalizacji. Od 2011 roku pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – głównym przedmiotem, który prowadzi, jest Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego. Jego istotnym osiągnięciem dotyczącym tego przedmiotu jest opracowanie i wdrożenie programu aspektu dydaktycznego Stylistyka naukowa. Jest autorem około 60 publikacji naukowych z zakresu onomastyki literackej, twórczości A. Czechowa, W. Szukszyna i M. Priszwina, hermeneutyki literackej, współczesnej literatury rosyjskej.


Irina Schulzki (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium, redaktor językowy) – jest dyrektorem wydawniczym czasopisma naukowego Apparatus. Film, Media, and Digital Cultures in Central and Eastern Europe publikującego artykuły w otwartym dostępie. Irina studiowała literaturę rosyjską, językoznawstwo, etnologię i komunikację międzykulturową (Uniwersytet w Permie, Rosja) oraz uzyskała tytuł zawodowy magistra w obszarze studiów wschodnioeuropejskich na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Jest doktorantką w Graduate School Language & Literature (Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze – Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium) i członkinią Gender Politics Research Group na Uniwersytecie Zdalnym w Hadze (Fernuniversität in Hagen, Niemcy). Jest autorką rozdziałów w monografiach wieloautorskich i artykułów w czasopismach naukowych w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim dotyczących filmu i gestu, fan fiction, teorii komizmu, fenomenologii i mediów, prozy Michaiła Szyszkina i kina Kiry Muratowej. Ponadto, była współredaktorką tomu Fictions/Realities. New Forms and Interactions (z Jörgiem von Brinckenem i Ute Gröbel, 2011), jak również numeru specjalnego Apparatus 5(2017) Mise en geste. Studies of Gesture in Cinema (z Aną Hedberg Oleniną) i Apparatus 14 (2022): Soviet Playtime: Architectures of Power and Profligacy in DAU (z Philipem Cavendishem i Nataschą Drubek). Wraz z Iriną Gradinari na Uniwersytecie Zdalnym w Hadze zorganizowała dwie konferencje międzynarodowe: “People don’t like to look at this…”: The Cinema of Kira Muratova (2021) i The Women’s Cinema of the 21st Century – From Film d’Autrice to Genre Cinema (2023). Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesny film i literaturę rosyjską, semiotykę i fenomenologię filmu, intermedialne teorie gestu i gender studies.


Konrad Rachut (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz, redaktor statystyczny)