1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Русский
  • English
  • Deutsch

Data publikacji w serwisie: 13 maja 2020 r.

Call for papers

Call for papers

tom XLVI, nr 2 (2021)

PRZESTRZEŃ

Kolejny numer „Studia Rossica Posnaniensia” chcielibyśmy poświęcić problemowi przestrzeni w rosyjskojęzycznych tekstach kultury. Zwrot spacjalny stał się już niemalże oczywistością we współczesnych badaniach kulturoznawczych na całym świecie, jednak wydaje się, że w obszarze szeroko rozumianej rusycystyki wciąż brakuje opracowań związanych z rzeczywistością przestrzenną Rosji, zarówno literaturoznawczych, jak i językoznawczych, w tym komparatystycznych i interdyscyplinarnych. Profil planowanego numeru określać będą zatem deskrypcje krajobrazów kulturowych, miast i regionów, które można traktować jako modele świata bądź zaledwie fragmentaryczne ujęcia przestrzeni lokalnych; geografie regionów transkulturowych Rosji, jak również metaforyka przestrzeni, spacjalne mity fundacyjne, imagologie literackie i filmowe analizowane z punktu widzenia języka, będącego ich tworzywem, czy też (re)interpretacja znaczenia zależności przestrzennych w odniesieniu do ideologii, sytuacji wykluczenia, kontroli czy opresji. Zachęcamy do publikacji tekstów stanowiących analizy wybranych tekstów (case studies), jak i ujęć syntetycznych lub teoretycznych zarysowanego problemu. Mamy nadzieję, że w numerze znajdą się artykuły dedykowane próbom wypracowania i zastosowania nowych metodologii na materiale tekstów historycznych i współczesnych. W tomie jest z pewnością miejsce na refleksje ukierunkowane w stronę narracji tożsamościowych, zakotwiczonych w przestrzeni, interakcji kulturowych w tekstach (autobiograficznych) rosyjskiej emigracji czy motywów i sposobów magizacji rosyjskiej rzeczywistości przestrzennej. Jest to z oczywistych względów zaledwie zarys potencjalnych możliwości eksploracji zaproponowanego tematu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym projekcie! Przyjmujemy artykuły o objętości 20000-40000 znaków, przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim lub polskim. Teksty niespełniające wymogów redakcyjnych nie będą przyjmowane do recenzji.

Artykuły przyjmujemy do 30 listopada 2020 roku.

Prosimy zgłaszać teksty przez platformę PRESSto. (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/login). W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z sekretarzem redakcji, email: konrad.rachut@gmail.com lub studia.rossica.posnan@gmail.com.